Straipsnių paieška

Tekstas Ieškoti >
„Satybų lyga" siūlo darbą palengvinančias stogo konstrukcijas

2009.02.09  

 Tai kas pasaulyje senai žinoma, mūsų šalyje paprastai pritampa gana inertiškai. Tuo įsitikinęs bendrovės „Sta­tybų lyga" direktorius, technikos mokslų daktaras Darius Mykolaitis. Jo manymu, bet kokia rinkos naujiena dažniausiai yra se­nos išsivysčiusios šakos rezultatas, kuris būna pakankamai dėsningas: atmesta kas neracionalu ir sudėliojama ta vei­klos struktūra, kuri reikalinga.


"Pastaraisiais metais tragiškai nuste­kentas statybos inžinierių profesinis rengimas. Kvalifikuotų statybos inžinie­rių yra didžiulis stygius, o darbų apim­tys nuolat auga. Beje tai ne tik Lietuvos problema. Vakarų šalyse ši problema irgi labai aktuali. Inžinieriumi per dieną netampama. Eilę metų reikia nuosekliai ir sunkiai mokytis, įgauti patirties prak­tikoje. Kai šiandien gavę kokį užsakymą projektuotojai paklausia, kada reikia jį įvykdyti, dažniausiai išgirsta atsakymą: "Vakar reikėjo!" Kai toks skubotumas, manau dar per mažai yra atsitikę tragiš­kų įvykių. Teoriškai jų turėtų būti dau­giau" - samprotavo dr. D. Mykolaitis.Technikos mokslų daktaras įsitikinęs, kad be technologinių naujovių nebeį­manoma išsiversti. Nors lietuviai staty­bininkai yra pakankamai konservatyvūs, jie privalo keisti nuomonę, atsisakyti vy­raujančių stereotipų ir pažiūrėti, kokios technologijos jau seniai naudojamos iš­sivysčiusiose Vakarų valstybėse."Kito kelio nėra. Reikia studijuoti, gylintis, stengtis įsisąmoninti ir suvokti, kaip naujovės panaudojamos, kaip jos pritaikomos statant įvairios paskirties statinius kitose šalyse", -sakė dr. D. Mykolaitis.Vienos tokių technologinių nau­jovių, kurios mūsų šalyje iki šiol sunkiai skynėsi kelią - gamykloje paruošiamos medinės stogo kons­trukcijos. Nors į mūsų rinką tokios konstrukcijos atkeliavo jau prieš aš­tuonerius metus, statybos įmonės ir architektai į jas ilgai žiūrėjo ne itin palankiai.Dabar padėtis jau keičiasi. Imta su­vokti tokių konstrukcijų pranašumus - greitą montavimą, laiko taupymą. Be to, konstrukcijoms montuoti reikia mažiau darbo jėgos, nes jos į staty-bvietę atvežamos jau paruoštos. Sistema, palengvinanti statybas -MiTek. Tai - pilnai užbaigtą projek­tavimo, gamybos bei montavimo ciklą apimanti sistema.
Objektas - laikančios medinės konstrukcijos, kai elementų jungtis formuojama naudojant dygiuotąsias plokšteles.


MITEK SUDARO:Projektavimas: pskaičiuojama sto­go konstrukcijų laikomoji galia, au­tomatizuotai paruošiami konstruk­cijų darbo brėžiniai.Ekonomine dalis: suskaičiuojamas reikiamas medžiagų kiekis, darbo sąnaudos.Komercija: suskaičiavus reikiamą medžiagų kiekį ir darbo sąnaudų poreikį, paruošiama lokalinė sąma­ta ir pateikiamas komercinis pasiū­lymas užsakovui.
Gamyba: pagaminamos reikiamos stogą laikančios konstrukcijos."Tam, kad Lietuvoje pradėtų veikti medinių konstrukcijų gamybos linija reikia paruošti gamybos technines są­lygas, suprojektuoti ir sumontuoti ga­mybai reikalingą įrangą. Dar reikia už­sitikrinti sertifikuotą žaliavos tiekimą - tiek konstrukcinę medieną tiek dy­giuotas sujungimų plokšteles. Be visa ko reikia gauti ir Statybos produkcijos sertifikavimo centro atitikties sertifi­katą", - vardino dr. D. Mykolaitis."Statybų lyga" tokį atitikties serti­fikatą turi. Tai reiškia, kad užsakovui  pateikiamas atestuotų specialistų su­projektuotas bei pagal galiojančius standartus pagamintas gaminys, ku­riam išduodamas gaminio pasas (tai svarbu suteikiant gaminiui garantinį laikotarpį).Vartotojui garantuojama, jog gami­nys atitinka visus jam keliamus rei­kalavimus: yra pakankamai stiprus, atitinka atsparumo ugniai keliamus reikalavimus, konstrukcinė mdiena impregnuota ir yra atspari galimai agresyviai aplinkai."Ir bene svarbiausia - konstrukci­jos kokybės, montavimui sugaištamo laiko ir kainos santykis yra optimalus", - patikino dr. D. Mykolaitis.Šiuolaikinės medinės konstrukcijos, kurias siūlo bendrovė „Statybų lyga", ne tik ženkliai padeda sutrumpinti statybų laikotarpį. Kartu sumažinami statybų kaštai, palengvinamos kons­trukcijos. O svarbiausia - užtikrina­ma kokybė ir patikimumas. Šiuolaikiškų medinių konstrukcijų technologija yra palyginti paprasta. Gamykloje tašų sujungimo mazgai iš abiejų pusių presu suspaudžiami dy­gliuotomis metalinėmis plokštelėmis. Šių prokštelių maždaug 10 milimetrų ilgio dygliai įpresuojami į medieną. Dygliai ne šiaip susminga į tašus, bet savotiškai įsisuka. Taip sudaromi gana standūs mazgai, kuriuos vargu ar gali­ma išplėšti. Paruoštos santvaros paden­giamos antiseptikais ir antipirenais.Dr. D. Mykolaičio teigimu, uni­kalios konstrukcijos tinkamos ne tik gyvenamiesiems namams statyti. Jos labai patogios statant didžiulius anga­rus, fermas, renovuojant sovietmečiu statytas mokyklas ar kitus didelius objektus.„Statybų lyga" gali pasiūlyti tokias stogo konstrukcijas, kurių atstumas tarp statramsčių siekia 18 ar net 30 metrų. Šiuolaikinės medinės konstrukcijos - išeitis statant agresyvią terpę turinčias druskos saugyklas, fermas ar kitus pastatus. Mat šių konstrukcijų neveikia korozija - mediena apdorojama antiseptikais, o sujungimams naudojamos plokštelės jei reikia gali būti net nerūdijančio plieno.„Statybų lygos" partnerės bendro­vės „Primtela" statybos vadovas Rytis Skaudžius teigė, kad medinės stogų sistemos leidžia užsakovui sutaupyti ne tik medžiagų, bet ir laiko, kuris yra labai brangus."Prieš pradedant darbą darbuoto­jams išaiškinamos net smulkiausios stogo konstruktyvu detalės, padaro­mi detalūs darbo brėžiniai. Į objektą atvežamas jau gamykloje pilnai su-komplekuotas stogo konstruktyvas. Tad darbuotojams belieka detales kaip konstruktoriaus kaladėles sudėlioti į nurodytas vietas", - paprastą darbo principą apibūdino R. Skaudžius. Jis patikino, apie 300 kvadratinių me­trų ploto namo stogo laikančios kons-tukcijos, pritaikant naujas sistemas, sumontuojamos per keletą dienų."Anksčiau užsakovus sunku buvo įtikinti naudoti lengvas medines san­tvaras. Jiems paprasčiausiai trūko informacijos. Tačiau praktiškai pa­rodžius kaip viskas daroma, išgirs­davome nusistebėjimą dėl sutaupyto laiko, medžiagų. Suprantama, labai vertinamas ir tokių konstrukcijų sta­bilumas bei patikimumas", - sakė R. Skaudžius.Šiuo metu bendrovė "Statybų lyga" plečia savo veiklą ir bedrauja jau ne su viena unikalias medines konstrukcijas gaminančia įmone. "Statybų lygos" partneriais, be įmonės „Primtela", dar yra bendrovės "Druskininkų statyba", "Drusta" bei "Kvėdarsta". 

Įvertinkite straipsnį:
Komentarai: (0)
Jūsų komentaras:

Vardas:

 

Projektai Architektai Straipsniai Pagalba Kontaktai

© 2007-2015 Namų planai Privatumas Reklama Mantra radio